Ochrana osobných údajov

Ako návštevník nášho webu, náš klient, alebo odoberateľ noviniek nám poskytujete svoje osobné údaje, za ktorých ochranu zodpovedáme v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ webu

PARNAS Žilina, s.r.o.
Hollého 11
010 01 Žilina
IČO: 44259808

Účel spracúvania osobných údajov

 • Uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a služieb, dodávaných prevádzkovateľom. Pričom táto činnosť zahŕňa hlavne spracovanie objednávok, poskytovanie služieb jazykovej školy, prekladateľských služieb, vystavovanie daňových dokladov, evidenciu reklamácii a pod.
 • Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
 • Súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Vybavovanie reklamácií a sťažností

Doba archivácie

 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meraní návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Právne dôsledky neposkytnutia osobných údajov

Osobné údaje za účelom vedenia zmluvného vzťahu založeného prihláškou alebo objednávkou a poskytovania našich služieb ako jazykovej školy a poskytovanie prekladateľských služieb nám poskytujete na základe zákona, keďže sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytovanie našich služieb, ako aj v predzmluvných vzťahoch, a teda ich poskytnutie je povinnosťou. V prípade neposkytnutia týchto údajov za uvedeným účelom, vám nemôžeme poskytovať naše služby. Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingu a iné účely spracúvané na základe súhlasu dávate dobrovoľne a naše služby vám budú poskytnuté aj v prípade jeho neudelenia.

Tretie strany

Z dôvodu prevádzky našej jazykovej školy, zabezpečenia dodania tovarov a služieb, technického zabezpečenia webovej stránky, archivácie údajov, účtovníctva, právnych služieb a marketingu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám s ktorými spolupracujeme. Spomenuté údaje sú poskytnuté výhradne na účel súvisiaci na plnenie našich záväzkov voči vám a tretie strany nemajú oprávnenie s údajmi nakladať samostatne alebo ich poskytovať ďalším subjektom ak to nie je priamo nevyhnutné na plnenie ich záväzkov voči našej škole. Týmito subjektami môžu byť napríklad:

 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
 • Marketingové agentúry
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní 

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pre uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby nás, prosím, kontaktujte na niektorej z adries alebo telefónnom čísle uvedených na stránke Kontakty.

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody.
 • Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v čitateľnom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať priamo nás, akékoľvek prípadné pochybenie sa budeme snažiť čo najskôr napraviť.

Tieto zásady nadobudli platnosť 25.5.2018.